WAXING

BODY + FACIAL WAXING 

– brow $15

– lip $12

– chin $12

– cheek $12

– full face $50

– underarm $20

– bikini $30

– brazilian $60

– half leg $35

– full leg $60

– chest (starts at) $40

– back (starts at) $45

– arm (starts at) $30

– toes $5